Качество и околна среда

Качество и околна среда

Качество и околна среда

Компанията ни следва принципа, че опазването на околната среда и подземните богатства е един непрекъснат процес, който започва с провеждането на откривните работи, самият добив през годините и завършва с последващата техническа и биологическа рекултивация.По време на разкриването на запасите, се провежда селективно изземване, депониране и последващо съхранение на земно-почвената откривка и скална откривка. Избират се правилните места за депониране, като се цели площите отредени за насипища да са във вече нарушени терени и да са относително близко до мястото предвидено за рекултивация. По този начин не се блокират допълнителни площи, а се използват максимално пълноценно наличните такива.След селективното депониране на земно-почвената откривка и в случай, че тя няма да се използва в следващите 5 години, компанията провежда мероприятия по затревяването на насипището с цел запазване на репродуктивната му способност до момента когато ще бъдат използвани тези обеми за биологическа рекултивация. 

Селективно депонираната скална откривка се използва за техническа рекултивация, като се цели оптималното възстановяване на ландшафта.

По време на същинската експлоатация на находищата се съблюдават строго изискванията на българското и европейско законодателство по отношение на опазването на земните недра. Правилният избор на система на разработване на находището, спазването на цялостният и годишните проекти за експлоатация, оптималното изземване на полезното изкопаемо с минимални загуби, гарантирането устойчивостта на откосите и неработните бордове, регулярното водене на отчетност за движение на запасите, нарушените и рекултивирани терени, периодичното замерване на факторите на околната среда – всичко това е доказателство за ангажираността на компанията към околната среда.

Основният принцип, който е ръководен за специалистите на компанията, гласи, че пълноценното изземване на запасите увеличава живота на съществуващите кариери и предотвратява нарушаването на нови терени.

По отношение на рекултивацията водещ момент е възможността да се провежда поетапна рекултивация. Т.е. след погасяването на запасите от определен хоризонт следва процес на техническа и биологическа рекултивация. По този начин се стремим да създадем благоприятни условия за възстановяването на елементите на околната среда в първоначалният им вид и качество за възможно най-кратък период от време.

С техническата рекултивация се стремим да възстановим в оптимална степен първоначалният релеф и да създадем условия за нормално провеждане на биологическата рекултивация.

С биологическата рекултивация целим да възстановим многообразието от тревни и дървесни видове, характерни за района, а заедно с това и ареалите на животинските и птичи видове, които го обитават.

След приключване на засаждането компанията продължава да полага грижи и да наблюдава развитието на дървесните видове.

Политика по качество и околна среда